PISTOOLILUVAN HALTIJA MUISTA ANTAA TODISTUS HARRASTUKSEN JATKUVUUDESTA

Aselain muutos viisi vuotta siten asetti pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin luvan haltijoille vaatimuksen harrastuksen määrävälein tapahtuvasta todistamisesta. Velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

Määräaikaisiin hallussapitolupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella lupaa uusittaessa. Toistaiseksi voimassaolevan hallussapitoluvan osalta harrastuneisuutta ei tarvitse osoittaa, jos lupa on myönnetty ennen 13.6.2011. Tämän ajankohdan jälkeen annettu toistaiseksi voimassa oleva lupa sen sijaan edellyttää harrastuksen jatkumisen osoittamisen.

Harrastuksen jatkuminen osoitetaan toimittamalla viranomaiselle viiden vuoden välein:
1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja –harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta;
tai
2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka
3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.

Harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisena. Luvan haltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle. Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

Lähde: Poliisihallituksen kirje 6.5.2016