Ilmoittautumisohje ampumakilpailuihin

Ilmoittautumisohjeet RES, RUL ja RESUL mestaruuskilpailuihin:

Yleisohjeohje RES-, RUL- ja RESUL-ampumamestaruuskilpailuihin

Päivitetty 16.7.2020

YLEISOHJE ILMOITTAUTUMISESTA VALTAKUNNALLISIIN AMPUMAKILPAILUIHIN

Yleistä ilmoittautumisesta
Valtakunnallisten kilpailujen ilmoittautumiset hoidetaan keskitetysti piirien yhteisen ampumatoimikunnan kautta. Useimmat kilpailunjärjestäjät eivät ota vastaan yksittäisten henkilöiden ilmoittautumisia, joten kilpailemaan haluavien tulee lukea tämä ohje ja toimia sen mukaan. Ampumatoimikunnan jäsenet ja piirien toiminnanjohtaja vastaavat tarvittaessa aihetta koskeviin lisäkysymyksiin.
Piirien tuki osallistujille
Piirit korvaavat jokaiselle jäsenelleen korkeintaan yhden valtakunnallisen SM-tason ampumakilpailun kaikkien lajien osallistumismaksut/vuosi. Lajikohtainen korvaus vastaa korkeintaan RESUL:n voimassa olevissa kilpailumaksuissa määritettyä kokonaisosallistumismaksua (http://www.resul.fi/kilpailut/jotos/). Jokainen jäsen voi itse päättää, mihin kilpailuun korvauksensa käyttää; asiasta tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset joukkueiden osallistumismaksut piirit maksavat täysimääräisinä. Kilpailijoiden jälki-ilmoittautumisista johtuvia lisäkustannuksia ei korvata.
Kilpailut ja kilpailukutsut
Kilpailukutsut lisätietoineen julkaistaan internetissä RESUL:n kilpailukalenterissa (http://www.resul.fi/kilpailut/kilpailukalenteri/) ja Reserviläinen-lehdessä. Tapauskohtaisia tarkennuksia ja lisäohjeita voidaan julkaista myös piirien nettisivuilla. Tästä syystä kaikkien kilpailijoiden tulee aina tarkistaa toimikunnan tiedotteet (http://www.ksrespiirit.fi/ → Toiminta → Toimikunnat → Ampumatoimikunta → Ilmoittautumiset) ennen ilmoittautumista.


Ilmoittautuminen kilpailuihin
Kilpailuihin ilmoittaudutaan sähköpostitse ampumatoimikunnan sähköpostiosoitteeseen ksres.ilmoittautumiset (ät) gmail.com. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ilmoittautuminen onnistuu myös tekstiviestillä tai soittamalla ampumatoimikunnan puheenjohtaja Jami Siukolalle 040 837 7817  tai sihteeri Kari Laitiselle 040 581 3540.

Ellei muuta ohjeisteta, kaikki ilmoittautumiset tulee lähettää ampumatoimikunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kilpailukutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää. Näin toimikunnalle jää aikaa ilmoittautumisten tietojen tarkistamiseen, koostamiseen ja eteenpäin toimittamiseen. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu tätä myöhemmin, toimikunta ei voi taata että viesti ehditään huomioida ja henkilö pääsee osallistumaan kilpailuun.

Ilmoittautumisviestiin on merkittävä vähintään kilpailijan piiri (RES/RUP), sotilasarvo, nimi, sarja, syntymäaika, lajit joihin osallistuu sekä mahdolliset muut kilpailukutsussa ja/tai piirien julkaisemissa lisäohjeissa (kts. kohta Kilpailut ja kilpailukutsut) pyydetyt tiedot. Mikäli kilpailija on oikeutettu osallistumismaksun korvaukseen ja hän haluaa hyödyntää sen kilpailussa, tulee tästä ilmoittaa viestissä. Muussa tapauksessa henkilökohtainen osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä (eli vähintään seitsemän päivää ennen kilpailukutsussa ilmoitettua takarajaa) piirin tilille (RUP: FI61 1045 5000 5951 10; RES: FI83 1045 5000 5951 02). Ampumatoimikunta ei pääsääntöisesti järjestele piirien joukkueiden kokoonpanoja. Ampujien tulee sopia näistä keskenään ja ilmoittaa joukkueensa henkilökohtaisten ilmoittautumistensa yhteydessä, kilpailunjärjestäjän ohjeita noudattaen.


Yleisohje kilpailukorvaukset

YLEISOHJE KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISEN AMPUMAHARJOITUS- JA AMPUMAKILPAILUTOIMINNAN TUKEMISESTA

Yleistä tukemisesta
Keski-Suomen reservipiirien ampumatoimikunnan painopisteet ovat ampumatoiminnan edellytysten turvaaminen Keski-Suomessa ja maakunnallisen tason ampumakilpailujen tukeminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimikunta voi myöntää rahallista tukea piirien mestaruuskilpailujen ja muiden maakunnan sisäisten ampumatapahtumien järjestämiseen. Tässä asiakirjassa kuvataan tukihakemusten ja tuen myöntämisen perusteet. Ampumatoimikunnan jäsenet ja piirien toiminnanjohtaja vastaavat tarvittaessa aihetta koskeviin lisäkysymyksiin.

Tukimuodot
Toimikunnan erilaisiin ampumatapahtumiin myöntämä tuki on ensisijaisesti rahallista tukea. Esimerkiksi materiaalituki on aina tapauskohtaista ja siitä on sovittava erikseen. Lisäksi toimikunnan lajituntemus on keskisuomalaisten harrastajien käytettävissä niin kilpailutoiminnassa kuin muissa maakunnan ampumaharrastukseen ja –paikkoihin liittyvissä asioissa.
Ampumakilpailuille ja muille tapahtumille myönnettävä tuki
Keski-Suomen ampumatapahtumille myönnetään tukea seuraavasti:
– Piirien mestaruuskilpailuille 1,5 €/kilpailusuoritus (RESUL:n lajit, ml. SRAosakilpailut)
– Muille ampumatapahtumille tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti

Piirien ampumamestaruuskilpailuille myönnettävä tuki määräytyy tapahtuman lopullisen osallistujamäärän perusteella. Kilpailunjärjestäjien tulee toimittaa kilpailun jälkeen osallistujalista ampumatoimikunnalle tukisumman laskemista varten. Piirien mestaruuskilpailujen järjestämistä varten voidaan tukea myöntää myös muille tahoille kuin piirien omille yhdistyksille (esim. SAL:n alaiset yhdistykset).

Muihin ampumatapahtumiin ja –kilpailuihin tuki myönnetään aina harkinnanvaraisena. On suotavaa, että vapaamuotoinen, sähköinen hakemus lähetetään toimikunnalle jo ennen tapahtuman järjestämistä. Erikseen sovittaessa hakemusta voidaan täydentää myös tapahtuman jälkeen, esimerkiksi osallistujalistoilla tai tarpeellisilla maksutositteilla. Harkinnanvaraista tukea voidaan myöntää normaalisti vain piirien jäsenyhdistyksille. Ampumatoimikunta tekee päätöksen tuen myöntämisestä ja tukisummasta seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Tapahtuman kattavuus (piirien jäsenten määrä osallistujissa sekä tapahtuman tarjoama mahdollisuus jäsenmäärän kasvattamiseen)
  2. Kohderyhmä (tapahtumien toivotaan tavoittavan mahdollisuuksien mukaan myös uusia harrastajia)
  3. Liiton toimintalomake (yhdistyksen tulee olla täyttänyt edellisen vuoden toimintalomake; tämä vaikuttaa osaltaan piirien saamaan tukeen ja ampumatoimikunnan budjettiin)

Harkinnanvaraiset tuet myönnetään hakujärjestyksessä, toimikunnan vuosittaisen budjetin rajoissa. Mikäli toimikunta joutuu taloudellisista syistä keskeyttämään tukien jakamisen kesken toimintavuoden, asiasta tiedotetaan välittömästi piirien nettisivuilla (http://www.ksrespiirit.fi/ → Toiminta → Toimikunnat → Ampumatoimikunta).

Toimikunnan yhteystiedot
Ampumatoimikunnan jäsenet tavoittaa toimikunnan sähköpostiosoitteesta (ksres.ilmoittautumiset(ät)gmail.com). Vapaamuotoiset tukihakemukset liitteineen (esim. osallistujalistat) toimitetaan samaan osoitteeseen.
Kiireellisissä tapauksissa toimikunnan jäseniin voi ottaa yhteyttä myös suoraan. Yhteystiedot löytyvät piirien nettisivuilta (http://www.ksrespiirit.fi/ → Toiminta → Toimikunnat → Ampumatoimikunta).